Projekčno - inžinierska spoločnosť, Košice

 

Realizácia stavieb

 

> realizujeme domy na kĺúč od A- Z ( projekt - vybavenie stavebného  

    povolenia  a samotná realizácia stavby

KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY

 

> Architektonická štúdia

> Projekt pre územné rozhodnutie

> Projekt pre stavebné povolenie

> Projekt pre realizáciu stavby

> Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb financovaných

  z fondov Európskej Únie

Pre stavebníkov, projektantov a stavebné firmy :

 

> položkový rozpočet stavby

> výkaz a výmer (slepý rozpočet)

> kalkuláciu do ponuky

STATIKA STAVIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 

> Vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb

> Overenie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb

> Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb

> Statika a výrobná dokumentácia fotovoltaických elektrárni

> Vykonávanie prieskumov a posudkov

> Stavebné merania a stavebná diagnostika

> Špeciálne geotechnické posudky

> Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií

> Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií

STAVEBNÉ ROZPOČTY

 

> podrobný položkový rozpočet stavby (rodinného domu)

> ponukové rozpočty

> výkaz výmer (slepý rozpočet)

> fakturácie vykonaných prác (súpis vykonaných prác)

> kalkulácia nákladov stavby (akú časť z celkovej sumy predstavuje materiál, náklady

  na mzdy a réžiu)

> limitka materiálov, profesií, strojov

> rozpočet na základe spracovaného výkazu výmer

Pre živnostníkov - remeselníkov:

 

> vypracujem cenovú ponuku na ich profesie, napr. na búracie  

  práce, alebo základové konštrukcie, hrubú stavbu, omietky a

  pod., zdravotechniku, kúrenie, elektroinštalácie a pod.

PADAS s.r.o. - projekčná kancelária, Golianová 19, Košice, 0908 094 700 , padas@padas.sk