Vjazd na pozemok

V neposlednom čase stavebné úrady k novostavbám žiadajú zriadenie vjazdu na pozemok.

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj:

  • vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s exist. komunikáciou)
  • vjazd z účelovej komunikácii,
  • pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: „nová“ komunikácia sa pripája na exist. komunikáciu)
  • pripojenie účelovej komunikácie

Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

K tomu potrebujete tieto potrebné doklady:

  • žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii
  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku vjazd,
  • dokumentácia vjazdu v dvoch vyhotoveniach,
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

Pokiaľ riešite podobný problém, obráťte sa na našu projekčnú spoločnosť. Radi Vám pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie ako aj s vybavením povolenia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Close Menu

Kontakt

Nič nie je jednoduchšie. Stačí vyplniť a odoslať registračný formulár.

Ing. Pavol Juhas
Adresa: Golianová 19, 040 18, Košice
E-mail: padas@padas.sk
Mobil: 0908 094 700